วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษแก่นักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้ระหว่างเวลาประมาณ ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ผมเดินทางไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษแก่นักเรียนชายชั้่นมัธยมปีที่ ๑ และ ๒ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ตามที่โรงเรียนมีหนังสือขอความร่วมมือไป โดยนักเรียนที่เข้ารับฟังการบรรยายครั้งนี้มีจำนวนประมาณ ๑๐๐ คน
การบรรยายของผมแบ่งเป็น ๒ ช่วงโดยช่วงแรกเป็นการนำเสนอข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้นักเรียนทราบ เช่น ยาเสพติดคืออะไร,โทษพิษภัยของยาเสพติดมีอย่างไรบ้าง,สาเหตุของการติดยาเสพติด,วิธีการแก้ไขไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด,การแจ้งเหตุการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทราบ,สถานการณ์และปัญหายาเสพติดที่้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.พานปัจจุบัน เป็นต้น ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงช่วงที่ ๒ แบ่งกลุ่มสัมมนาของนักเรียนออกเป็น ๘ กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มให้ช่วยกันคิดในหัวข้อที่กำหนดไว้กลุ่มละ ๑ หัวข้อดังนี้
๑. ทำอย่างไรให้ห่างไกลยาเสพติด
๒. ลักษณะของคนติดยาเสพติดเป็นอย่างไร
๓. โทษของยาเสพติดมีอะไรบ้าง
๔. โทษของการสูบบุหรี่มีอะไรบ้างและจะทำอย่างไรให้สามารถเลิกบุหรี่ได้
๕. ถ้ารู้ว่าเพื่อนติดยาเสพติดควรทำอย่างไร
๖. บทบาทของเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีอย่างไร
๗. ถ้ารู้ว่าคนในครอบครัวติดยาเสพติดควรทำอย่างไร
๘. โทษของการดื่มสุรามีอย่างไรหลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำเสนอในหัวข้อที่ได้รับเสร็จสิ้นจากการนำเสนอและผมสรุปเรื่องราวให้นักเรียนทราบแล้วนักเรียนที่เข้ารับรับฟังการบรรยายกล่าวปฏิญาณตนจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดและทุกกรณีแล้วตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ<< ภาพประกอบ (๙๔ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น