วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

เพื่อบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละวันหรือแต่ละครั้งว่ามีหรือทำอะไรบ้างเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน รวมถึงนำเสนอสาระน่ารู้ที่เกี่ยวกับตำรวจอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยเริ่มการบันทึกข้อมูลและเรื่องราวในบล็อกนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยผลการปฏิบัติ,ข้อคิด,ข้อเขียนต่างๆ นั้นท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ