วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บล็อกใหม่ของผม (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

สายัณห์สวัสดิ์ทุกท่านครับ

ยามค่ำสายัณห์วันนี้ผมมีเรื่องมาแจ้งให้ทุกท่านอีกเรื่อง ๑ นั่นก็คือผมขออนุญาตย้ายครับ แหม ไม่ต้องตกใจไม่ได้ย้ายไปไหนหรอก เพียงแต่ขอย้ายบล็อกที่ผมเขียนนี้ไปอีกที่ ๑ เท่านั้น เหตุผลก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเนื้อที่ในการจัดเก็บภาพต่างๆ ที่ Google ให้ไว้ที่มีถึง ๑ Gb.ซึ่งมากพอสมควรของผมใช้เ้กือบหมดแล้วครับ เพราะว่าการนำเสนอข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ ของผมส่วนใหญ่จะมีภาพประกอบด้วยแล้วภาพก็ค่อนข้างมากทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการสื่อความหมายที่เข้าใจได้ดีและง่ายกว่าการนำเสนอเพียงลายลักษณ์อักษรอย่างเดียวนั่้นเอง

บล็อกของผมซึ่งนำออกเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ จนถึงขณะนี้ใช้เนื้อที่ของภาพไปเกือบหมดตามที่ Google กำหนดแล้ว แต่เนื่องจากผมจะต้องเขียนข้อมูล บทความรวมถึงผลการปฏิบัติต่อเนื่ืองตลอดเวลา ลำพังในส่วนของข้อมูลที่ไม่ต้องใช้ภาพก็คงไม่มีปัญหาอะไรหากจะต้องทำ แต่ก็ไม่สามารถเสนอภาพได้อีกต่อไปซึ่งไม่ตรงกับวัตถุึประสงค์ของการใช้งาน หากต้องการนำเสนอโดยมีภาพประกอบในบล็อกเดิมก็จะต้องเสียเงินในการเช่าเนื้อที่หรือพื้นที่เพิ่ม แต่..Google ใจดีบอกว่าหากต้องการทำแบบนั้นโดยไม่ืเสียสตางค์จะไปยากใยแค่เปิดบล็อกใหม่ก็จะได้พื้นที่เก็บภาพอีก ๑ Gb. เหมือนเดิืม ผมจึงขออนุญาตไม่ยอมเสียสตางค์ตามที่ Google บอกไว้ครับเลยต้องเปิดบล็อกใหม่อีกบล็อก ๑ โดยใช้รูปแบบและวิธีการเหมือนเดิม

สำหรับบล็อกใหม่ของผมจะยังคงรูปแบบและวิธีการเหมือนบล็อกเก่าในชื่อ http://supote2503.blogspot.com เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ในส่วนของตัวนับหรือ Hiter ขออนุญาตนับต่อจากบล็อกนี้ที่ ณ เวลาเขียนบทความนี้อยู่ที่ ๒๔๐๕๖ ซึ่งนับว่ามากพอสมควรสำหรับตำรวจตัวน้อยๆ อย่างผมที่นำเสนอผลงาน,ข้อมูลและสิ่ง(ที่คิดเอาเอาว่า)ดีๆ ออกสู่สาธารณชน

อย่าลืมก็แล้วกันนะครับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไปพบกับผมได้ในบล็อกใหม่ http://supote2503.blogspot.com

ขอบพระคุณครับผม

การประชุมสัมมนาคณะกรรมการ กต.ตร. (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้มีเรื่องมาเรียนให้ทราบเรื่อง ๑ นั่นก็คือการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจ (อ.ก.ต.ช.) และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)จังหวัดและ กต.ตร.สถานีตำรวจซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ครับ ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาระหว่าง อ.ก.ต.ช.ด้านการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกับ กต.ตร.จังหวัด และ กต.ตร.สถานีตำรวจ ๘ จังหวัดภาคเหนือโดยมีการประชุมสัมมนาจำนวน ๒ แห่งด้วยกันคือที่หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและโรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,ปัญหา,ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

การประชุมสัมมนานั้นที่โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย,รองผู้บัญชาการตำรวจภููธรภาค ๕ จำนวน ๒ คน,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ จำนวน ๘ คน,กต.ตร.จังหวัด(ภาคประชาชน) จำนวน ๘ คน,ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจจำนวน ๑๕๓ คน,หัวหน้าสถานีตำรวจจำนวน ๑๕๓ คน,เลขานุการ กต.ตร.สถานีตำรวจจำนวน ๑๕๓ คน,กต.ตร.ภาคประชาชนจำนวน ๓๑ คน,อ.ก.ต.ช.จำนวน ๑๙ คน รวม ๕๒๘ คน

ในส่วนของการประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อ.ก.ต.ช.จำนวน ๑๒ คน,จนท.สำนักงาน ก.ต.ช.จำนวน ๗ คน,สื่อมวลชนท้องถิ่นจำนวน ๑๐ คน,กลุ่มสมาคมธุรกิจจำนวน ๑๐ คน,สถาบันการศึกษาจำนวน ๑๐ คน,สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน,อปพร.,นักศึกษา,กลุ่มประชาชนในพื้นที่จำนวน ๔๗๐ คน รวม ๕๑๙ คน

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมที่โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทซึ่งผมจะติดตามเรื่องราวรายละเอียดของการประชุมครั้งนี้มานำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ

ตรวจหอพักเขตตำบลทรายขาว (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และสายตรวจตำบลทรายขาวเดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะเจ้าของ/ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ใช้บริการหอพักเขตตำบลทรายขาวโดยวันนี้เน้นตรวจเยี่ยมหอพักซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
หอพักที่ผมไปตรวจเยี่ยมครั้งนี้ประกอบไปด้วย
๑. หอพักหญิงชมเดือน
๒. หอพักชายภูตะวัน
๓. หอพักบัณฑิตซึ่งมีทั้งหอพักชายและหอพักหญิงที่แยกกันเป็นสัดส่วน
๔. หอพักสีฟ้า
๕. หอพักพิงค์กี้
๖. หอพักมะโนสกุล
๗. หอพักธันธวัชการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้ขอความร่วมมือเจ้าของ/ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการหอพักถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหอพักอย่างเคร่งครัด และอย่าให้มีการมั่วสุมในเรื่องยาเสพติด,การพนันหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างอื่นเกิดขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราคอยตรวจตราและดูแลให้หากมีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือต้องการให้ตำรวจเราบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

ผมใช้เวลาตรวจเยี่ยมครั้งนี้จนถึงเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.จึงเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นต่อไป

<< ภาพประกอบ (๔๗ ภาพ) >>

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น.ผมพร้อมด้วย พ.ต.ท.อนุพนธ์ สนิท รอง ผกก.ป.และ ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง สวป.ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจเวรหัวหน้าสายตรวจได้นำเจ้าหน้าที่สายตรวจผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.เคารพธงชาติ,กล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจบริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานี จากนั้นได้ตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายตรวจและยานพาหนะพบว่าทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างดี

ภารกิจที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติสรุปได้ดังนี้
๑. ให้ทุกคนร่วมมือร่วมแรงกันปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความผาสุกของสังคมและความอุ่นใจแก่พี่น้อง
๒. ขอบคุณเจ้าหน้าที่สายตรวจที่มีผลการปฏิบัติที่ผ่านมาได้ผลดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับกุมคดียาเสพติดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา
๓. การปฏิบัติให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ทุกครั้งและพร้อมเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา
๔. ช่วงเวลาและสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านและล่อแหลมต่อการกระทำผิดของคนร้าย เช่น ตลาดสด,ร้านค้าทอง/อัญมณี,ธนาคาร ฯ ให้เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติให้มากเป็นพิเศษ
๕. ให้นำทฤษฎีปรากฏกายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๖. การปฏิบัติให้แจ้งศูนย์วิทยุ สภ.พานทุกครั้งเพื่อบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานรวมถึงใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชากรณีมีเหตุร้ายเกิดขึ้น
๗. หากพบการกระทำผิดหรือสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

เจ้าหน้าที่ืรับทราบ

<< ภาพประกอบ (๑๕ ภาพ) >>

ร่วมตั้งจุดตรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางไปร่วมตั้งจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นตามแผนการตรวจประจำวันบริเวณหน้าหน่วยบริการฯ โดยจุดตรวจวันนี้ ร.ต.ท.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ รอง สวป.เป็นหัวหน้าชุดพร้อมกำลังจำนวน ๖ คน การตั้งจุดตรวจของเรานั้นเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดไว้ทุกประการผมอยู่ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่จนถึงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น.ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น

<< ภาพประกอบ (๑๔ ภาพ) >>

พบปะผู้นำตำบลสันติสุข (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

เมื่อวัึนที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.ผมเดินทางไปพบปะผู้นำชุมชนตำบลสันติสุขเพื่อติดต่อประสานงานและปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่บ้านพักนายวิโรจน์ ขุนทอง กำนันตำบลสันติสุข โดยผู้นำที่ร่วมพบปะกันในครั้งนี้ประกอบด้วยกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านจำนวน ๙ หมู่บ้านพร้อมพี่น้องประชาชน,สายตรวจอาสาประมาณ ๕๐ คน

การพบปะผู้นำและพี่น้องประชาชนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานในหน้่าที่สารวัตรป้องกันปราบปรามในเรื่องงานชุมชนและมวลชนสัมพัีนธ์,การแสวงหาแนวร่วมในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน

ในการพบปะปรึกษาหารือพูดคุยกันครั้งนี้ผมได้ข้อมูลและแนวคิด,ข้อเสนอแนะ,ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่จากผู้นำและพี่น้องประชาชนจำนวนมากรวมถึงผมได้นำข่าวสารข้อมูลและสิ่งที่ืต้องการให้พี่น้องช่วยกันดำเนินการ เช่น การป้องกันตนเองจากอาชญากรรม,การแจ้งข่าวสารข้อมูลการกระทำผิดของคนร้าย เป็นต้น แจ้งแก่พี่น้องไปในตัวอีกส่วนหนึ่งด้วย

ผมอยู่ร่วมพบปะปรึกษาหารือกับพี่น้องจนถึงเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.จึงเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอื่นต่อไป

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนสายเหนือ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชน (ตู้ยาม) สายเหนือดังนี้

หน่วยบริการประชาชนตำบลธารทอง พบ จ.ส.ต.วสันต์ ชุมภูเทพ อยู่ปฏิบัติหน้าที่

หน่วยบริการประชาชนตำบลทรายขาว พบ ด.ต.ฉลองชัย ปาสำลีั และ ด.ต.พยุงศักดิ์ สุขใสบูลย์ อยู่ปฏิบัติหน้าที่


หน่่วยบริการประชาชนตำบลเจริญเมือง พบ ด.ต.เฉลิมชัย วิรัชลาภ อยู่ปฏิบัติหน้าที่


การตรวจการปฏิบัติครั้งนี้ได้แจ้งแนวคิดแก่เจ้าหน้าที่ไว้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

"ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่หน่วยใดมีข้อมูลที่ชัดเจน แน่นอนและเป็นปัจจุบันจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริง โดยเฉพาะข้อมูลท้องถิ่น,ข้อมูลผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เป็นต้น จึงกำชับให้เร่งรัดดำเนินการในส่วนนี้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประการต่อมาก็คือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยามนั้นมีเขตพื้นที่รับผิดชอบเพียงตำบลเดียวซึ่งก็ไม่กว้างขวางนักเมื่อเทียบกับกำลังเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีความกระตือรือล้นต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องให้การบริการและพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เพื่อสร้าง ความเป็นมิตรรวมไปถึงการได้ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการทำหน้าที่ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์และดีที่สุด

ประการสุดท้ายที่แจ้งให้ทราบในครั้งนี้ก็คืออย่าลืมว่าสถานีตำรวจนั้นคือหัวใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจเป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุดแต่มีความสำคัญที่สุด ซึ่งหน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยามก็คือส่วนหนึ่งของสถานีตำรวจ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่ทำงาน ณ จุดนี้จะต้องนำไปคิดทบทวนเรื่องการกระทำว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้ตำรวจของเรานั่งอยู่ในหัวใจของพี่น้องให้ได้

เข้าร่วมประชุมที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.ผมเดินทางเข้าร่วมประชุมที่ห้องประุชุมดุรงควิบูลย์ (กองบังคับการ) ตำรวจภูธรจัุงหวัดเชียงรายตามที่ พ.ต.อ.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย สั่งการ

ผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ประกอบด้วย
๑. พ.ต.อ.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบก.ฯ ประธาน
๒. พนักงานสอบสวน (สบ ๔) ภ.จว.เชียงราย
๓. รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เชียงราย
๔. สารวัตรกลุ่มงานสืบสวน ภ.จว.เชียงราย
๕. สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เชียงราย ทุกแผนกงาน

การประชุมวันนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการ ๑ ในล้านความดี ตำรวจเชียงรายเทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งได้อัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีประโยชน์แจก จ่ายแก่ประชาชนและตำรวจของเรายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตซึ่งได้เริ่มเปิดโครงการและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา

สำหรับขั้นตอนต่อไปของโครงการนี้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้กำหนดพิธีมอบ เข็มเชิดชูความดีและภาพกระแสพระราชดำรัสให้เก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบทความถวายสัตย์ปฏิญาณตนซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมดุรงควิบูลย์ ภ.จว.เชียงราย ในเวลา ๑๑.๐๐ น.ในการประชุมนั้นที่ประชุมได้กำหนดและมอบหมายหน้าที่ในวันมอบเข็มเชิดชูเกียรติฯ แก่บุคคลต่างๆ ไว้แล้ว โดยในส่วนของผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกรของงานนี้ครับ

เสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๔๐ น.

อนึ่ง ในวันเปิดโครงการนี้เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ผมได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานคู่กับคุณไก่ สมพล และคุณตุ๊ยตุ่ย ดารานักแสดงชื่อแสดงด้วยครับ

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่าน จุดตรวจ และจุดสกัดของตำรวจ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

สวัสดีทุกท่าน พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา รายงานตัวครับ

วันนี้วันอาทิตย์แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีขาล รัตนโกสินทรศก ๒๒๙ ตรงกับวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธปรินิพพานล่วงแล้ว ๒๕๕๓ ปี ช่วงสุดท้ายของเดือนที่ ๑๑ แห่งปีนี้ซึ่งหลายท่านคงได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนกับครอบครัวหรือเดินทางไปตามที่ต่างๆ ในวันหยุดวันนี้ ก็ขอให้ใช้วันนี้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมาก

พูดถึงเรื่องการเดินทางไปตามที่ต่างๆ นั้นหลายท่านคงจะมีโอกาสพบปะเจอะเจอการตั้งจุดตรวจหรือด่านตรวจของตำรวจเราอยู่บ้าง ซึ่งก็มีหลายท่านเหมือนกันที่เคยสอบถามผมไปเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้ว่ามีอย่างไร ผมเองก็เคยนำเรื่องราวแจ้งให้ทราบแล้วแต่เป็นการสรุปข้อมูลในเรื่องนี้เท่านั้น


เพื่อให้พี่น้องทุกคนได้รับทราบระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในวันหยุดวันนี้ผมจึงขออนุญาตนำหนังสือที่เกี่ยวข้องซึ่งกรมตำรวจ(ในขณะนั้น) แจ้งแนวทางการปฏิบัติไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจและจุดสกัดว่ามีหรือจะต้องทำอย่างไรบ้างตามหนังสือกรมตำรวจที่ ๐๖๒๖.๒๓/๓๗๗๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๐ ซึ่งใช้ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดเรื่องนี้ท่านสามารถคลิกดูได้ที่นี่ครับ

ขอบคุณครับผม

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ร่วมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย,ความปลอดภัยด้านจราจรและร่วมในพิธีแข่งขันกีฬาท้องที่ท้องถิ่นฯ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย,อำนวยความสะดวกการปลอดภัยด้านการจราจรและร่วมในพิธีการแข่งขันกีฬาท้องที่-ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ตำบลสันติสุข อำเภอพาน โดยมีัเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้อย่างเข้มแข็ง
ผู้เข้าร่วมพิธีการแข่งขันเป็นพี่น้องประชาชนและนักกีฬาจากตำบลต่างๆ ทั้งหมดของอำเภอพาน ๑๕ ตำบลซึ่งประกอบไปด้วยตำบลเมืองพาน,ธารทอง,ทรายขาว,เจริญเมือง,สันกลาง,ป่าหุ่ง,ม่วงคำ,แม่เย็น,ทานตะวัน,หัวง้ม,ดอยงาม,เวียงห้าว,สันติสุข,สันมะเค็ด,แม่อ้อ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

พิธีในวันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.ตั้งขบวนพาเหรดบริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนพานพิเศษพิทยาเมื่อพร้อมแล้วนักกีฬาเดินเข้าสู่สนามโรงเรียน

เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ทำพิธีเปิดการแข่งขันโดยนางรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเสร็จแล้วเป็นการแสดงและแข่งขันกีฬาตามที่กำหนดไว้ในส่วนของผมนอกจากจะทำหน้าที่ที่พูดข้างต้นแล้วยังได้รับเชิญให้ทำหน้าที่มอบรางวัลแก่ตัวแทนนักกีฬาที่ชนะ ฯโฆษกและผู้พากษ์การแข่งขันอีกส่วนหนึ่งด้วยภาพส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาการพบปะเยี่ยมเยียนทักทายพี่น้องและนักกีฬาของผม<< ภาพประกอบทั้งหมด (๑๘๒ ภาพ) >>