วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ดำเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียงเนื่องในวันตำรวจ (๘ ตุลาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.ผมเดินทางไปดำเนินรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรายตามที่ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้กรุณามอบหมายให้ผมทำหน้าที่นี้
การดำเนินรายการวันนี้อยู่ในหัวข้อ "กิจกรรมเนื่องในวันตำรวจประจำปี ๒๕๓๓" โดยมีคุณบุญส่ง ศรีจุมปา เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเป็นผู้สัมภาษณ์

สำหรับข้อมูลที่นำเสนอให้ผู้ฟังได้รับฟังนั้นมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. ประวัติความเป็นมาของตำรวจไทย
๒. ความเป็นมาของวันตำรวจ
๓. นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบัน
๔. กิจกรรมของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเนื่องในวันตำรวจประจำปี ๒๕๕๓อนึ่ง การดำเนินรายการทางวิท่ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายครั้งนี้นั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารวิทยุภาคประชาชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายเล็งเห็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทางสื่อวิทยุกระจายเสียงหลักที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนไดแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงในท้องถิ่นจึงกำหนดให้เชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรายงานระหว่างเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายออกอากาศในระบบ F.M.ความถี่ ๗๕.๗๕ เม็กกะเฮิ้ร์ต และระบบ A.M.ความถี่ ๑,๒๖๐ กิโลเฮิ้รต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น