วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์มอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานี โดยก่อนแจ้งภารกิจได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างดี


เจ้าหน้าที่สายตรวจผลัดนี้ประกอบด้วย
๑. ด.ต.เกรียงไกร ชัยปรีชา
๒. ด.ต.ณัฐพนธ์ แก้วศิริ
๓. ด.ต.อภิชาติ ภาชะนนท์
๔. จ.ส.ต.วุฒิพงษ์ สัทธานนท์สำหรับภารกิจที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผลัดนี้ถือปฏิบัติมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓

เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น