วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แจกจ่ายเอกสารความรู้แก่พี่น้องประชาชน (๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ออกเดินทางไปแจกจ่ายเอกสารความรู้แก่พี่น้องประชาชนบริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนตำบลหัวง้มตามนโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันอาชญากรรม,ยาเสพติดฯ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การแจกจ่ายเอกสารความรู้ครั้งนี้ผมกับเจ้าหน้าที่ใช้ลักษณะคล้ายกับการตั้งจุดตรวจโดยเมื่อพี่น้องเดินทางผ่านจุดที่ตั้งนั้นพวกเราก็จะให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบ้างเล็กน้อย เช่น การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย,การป้องกันอาชญากรรมเบื้องต้น,ปัญหายาเสพติด,วัยรุ่นที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอพานรวมถึงวิธีการป้องกันแก้ไขและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรา เป็นต้น ซึ่งเมื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นแล้วพวกเราได้แจกจ่ายเอกสารความรู้ที่เตรียมไปแก่พี่น้องเหล่านั้นด้วย
สำหรับเอกสารที่ผมกับเจ้าหน้าที่นำไปแจกจ่ายให้พี่น้องวันนี้มี ๓ รายการ ประกอบด้วย
๒. ๑๐ ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งมีดังนี้
๑) ยาเสพติดคืออะไร
๒) จะสังเกตอาการผู้ติดยาเสพติดได้อย่างไร
๓) จะสังเกตอาการคนเมายาบ้าได้อย่างไร
๔) ถ้าบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัวของท่านติดยาเสพติดควรทำอย่างไร
๕) สถานประกอบการประเภทใดที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไร
๖) หากผู้ปกครองปล่อยปละละเลยให้บุตรหลานเสพยาเสพติดให้โทษผู้ปกครองมีความผิดหรือไม่
๗) ท่านหรือบุตรหลานของท่านไม่ยินยอมให้ตรวจปัสสาวะได้หรือไม่ และมีโทษหรือไม่ อย่างไร
๘) ความผิดและอัตราโทษเกี่ยวกับยาเสพติดที่ประชาชนควรทราบ
๙) หากพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการเจ้าของสถานประกอบการมีความรับผิดตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
๑๐) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างไร


๓. คำแนะในการไปติดต่อราชการที่สถานีตำรวจจากกองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น