วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตำบลสายเหนือ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ผมได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติืของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนสายเหนือดังนี้่

เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.ตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลธารทองพบ ด.ต.นนท์ แสงมะณี อยู่ปฏิบัติหน้าที่
เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. ตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลทรายขาวพบ ด.ต.พยุงศักดิ์ สุขใสบูลย์ อยู่ปฏิบัติหน้าที่

การตรวจหน่วยบริการประชาชนทั้งสองแห่งนั้นพบเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ สำหรับความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ทำการพบว่าอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ ในส่วนของเอกสารข้อมูลต่างๆ ประจำหน่วยฯอยู่ในสภาพสมบูรณ์เกือบครบทุกด้าน ส่วนใดที่ยังไม่ครบถ้วนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดทำให้เป็นปัจจุบันและพร้อมเรียกตรวจได้ตลอดเวลา สำหรับข้อแนะนำนั้นได้แจ้งประมวลคุณธรรมและจริยธรรมตำรวจให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

เจ้าหน้าที่รับทราบ

อนึ่ง สำหรับประมวลคุณธรรมและจริยธรรมของตำรวจนั้นมีดังนี้


- ข้าราชการตำรวจต้องมีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่น
- ข้าราชการตำรวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรมโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน
- ข้าราชการตำรวจจะต้องสำนึกในการให้บริการประชาชนด้วยการอำนวยความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ประชาชนเลื่อมใส เชื่อมั่นและศรัทธา
- เมื่อจับกุมหรือระงับการกระทำผิดข้าราชการตำรวจต้องยึดถือและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ตำรวจจะต้องตระหนักว่าการใช้อาวุธ กำลัง หรือความรุนแรงเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุด ข้าราชการตำรวจอาจใช้อาวุธ กำลังหรือความรุนแรงได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบ แบบแผน หรือเมื่อผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธต่อสู้ขัดขวางการจับกุมหรือเพื่อช่วยบุคคลอื่นที่อยู่ในอันตรายต่อชีวิต
- ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคำหรือการซักถามผู้กระทำผิด ผู้ต้องหาผู้ที่อยู่ในความควบคุมตามกฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้รู้เห็นเหตุการณ์หรือบุคคลอื่น ข้าราชการตำรวจต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการตำรวจ รวมทั้งใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
- ข้าราชการตำรวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของตนอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม


<< ภาพประกอบ (๑๙ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น