วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เป็นวิทยากรโรงเรียนป่าแดงวิทยา,ตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลหัวง้ม (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ระหว่างเวลาประมาณ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.ผมเดินทางไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนโรงเรียนป่าแดงวิทยา ตั้งอยู่ที่บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวง้ม ตามโครงการ "โรงพักเพื่อโรงเรียน" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างงานป้องกันปราบปราม สภ.พานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพาน


การให้ความรู้ความเข้าใจครั้งนี้ทางโรงเรียนจัดนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ ๑-๓ ประมาณ ๑๒๐ คนเข้ารับฟังที่อาคารสงฆ์ประชารัฐ


สำหรับหัวข้อที่ให้ความรู้แก่นักเรียนครั้งนี้ผมได้พูดถึงเรื่องสถานการณ์ของวัยรุ่นในเขตอำเภอพานปัจจุบัน,สาเหตุ,ปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงประกอบการบรรยายนอกจากนี้ยังได้พูดถึงเรื่องปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยนี้ให้นักเรียนรับทราบด้วยโดยเน้นในเรื่องสาเหตุของการติดยาเสพติด,การแพร่ระบาดและผลกระทบหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้รวมถึงการแจ้งเบาะแสหรือข่าวสารต่างๆ ที่นักเรียนหรือพ่อแม่ผู้ปกครองทราบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามช่องทางต่างๆ อีกส่วนหนึ่งด้วย


หลังจากเสร็จสิ้นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนแล้วได้เดินทางไปตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลหัวง้มพบ จ.ส.ต.ปิติศักดิ์ หงษ์ไทสงค์ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติการตรวจครั้งนี้ได้แจ้งแนวคิดและภารกิจแก่เจ้าหน้าที่ลักษณะเช่นเดียวกันกับการตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลม่วงคำเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓


เจ้าหน้าที่รับทราบ

<< ภาพประกอบ (๗๑ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น