วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553

จังหวัดเชียงรายแจ้งกำชับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓)

สวัสดีครับ

วันนี้วันเสาร์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๙ ปีขาล รัตนโกสินทรศก ๒๒๙ ตรงกับวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ วันหยุดสำหรับหลายๆ ท่านแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาด้วย ขอเชิญชวนทุกท่านละ ลด เลิก อบายมุขต่างๆ และทำจิตใจให้เป็นกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

วันนี้มีเรื่องมาแจ้งให้ทราบเรื่องหนึ่งซึ่งแม้ว่าจะผ่านมาปีกว่าๆ แล้วก็ตามแต่การปฏิบัติยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นนั่นก็คือจังหวัดเชียงรายมีหนังสือด่วนที่สุดที่ ชร ๐๐๑๗.๑๒/๒๒๒๓๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ แจ้งว่าตามที่จังหวัดเชียงรายขอความร่วมมือตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายแจ้งสถานีตำรวจท้องที่กวดขันผู้ประกอบการที่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนให้ดำเนินคดีทุกฐานความผิด นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าได้รับรายงานจากองค์กรภาคประชาชนว่ายังมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้

๑. ให้เน้นการประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจท้องที่ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยเคร่งครัด
๒. การจัดงานประจำปี งานประเพณี หรืองานรื่นเริงต่างๆ ที่ใช้สถานที่หรือบริเวณที่ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ห้ามขายหรือห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่กำหนดในมาตรา ๒๗ และห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่กำหนดในมาตรา ๓๑
๓. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะแอบแฝงตามมาตรา ๓๐ เช่น การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นรางวัลในการชิงโชคหรือการชิงรางวัล การแจก แถม ให้หรือแลกเปลี่ยนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสินค้าอื่น หรือการบริการอย่างอื่น
๔. ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อมตามมาตรา ๓๒
๕. หากพบว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้ดำเนินคดีในทุกฐานความผิดอย่างเคร่งครัด

ซึ่งตามหนังสือข้างต้นนี้ สภ.พานของเราจะดำเนินการอย่างเคร่งครัด จริงจังและต่อเนื่องตลอดไป จึงขอความร่วมมือทุกท่านที่เกี่ยวข้องกรุณาปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยเคร่งครัดด้วย

เพิ่มเติม : ข้อมูลที่สำคัญๆ ของ พ.ร.บ.นี้
มาตรา ๒๗ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้
(๑) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
(๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
(๔) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(๕) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๖) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(๗) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
(๘) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ


มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้
(๑) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล
(๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี
(๔) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๕) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้า ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(๖) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
(๗) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

มาตรา ๓๙ ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับหมายเหตุ : รายละเอียดของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ กรุณาคลิกที่นี่

ฝากเรื่องนี้ไว้มายังทุกท่านด้วยนะครับรักตำรวจ เกลียดตำรวจ มีปัญหาอย่าลืมเรียกใช้ตำรวจนะครับ

สวัสดีครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น