วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร. (๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓)เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. สถานีตำรวจภูธรพานได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ หรือ กต.ตร.ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ โดยมี พ.ต.อ.ไพรัช คุ้มล้วนล้อม ผกก.สภ.พาน ทำหน้าที่ประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งการประชุมจะต้องจัดให้มีอย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง


การประชุมในวันนี้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบซึ่งเป็นการรายงานผลการปฏิบัติของสายงานป้องกันปราบปราม,สืบสวน,สอบสวน,จราจร
ระเบียบวาระที่ ๕ : ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆเสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น