วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจ (๒ สิงหาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ผมพร้อมด้วย ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง สวป.ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์,รถจักรยานยนต์และสายตรวจตำบล (หน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยาม) จำนวนประมาณ ๔๐ คน ที่ห้องนโยบายและแผนเพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติงาน

การประชุมในวันนี้มีึสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. ให้เคร่งครัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
๒. การปฏิบัติให้ดำเนินการตามคู่มือว่าด้วยการจัดสายตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.๒๕๔๓) เป็นสำคัญ
๓. การปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ทุกจุดและทุกเหตุการณ์จะต้องมีบันทึกผลการปฏิบัติตามแบบฟอร์มที่กำหนดและแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ในการประชุมครั้งนี้ไว้ทุกครั้ง โดยให้เก็บบันทึกการปฏิบัติไว้ที่หน่วย ๑ ชุดและจัดส่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานป้องกันปราบปรามทุกวันที่ ๒๕ ของเดือนอีก ๑ ชุดเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการหรือปรับแผนการจัดสายตรวจให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
๔. ให้ออกสืบสวนหาข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ หากมีความเคลื่อนไหวใดๆ ที่สำคัญหรือสมควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบให้รายงานให้ทราบทันที
๕. ให้ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในเขตพื้นที่รวมทั้งแนะนำ ให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นที่สมควรเท่าที่จะสามารถกระทำได้
๖. การออกปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานเข้าศูนย์วิทยุทุกครั้ง
๗. ผู้บังคับบัญชาจะออกสุ่มตรวจการปฏิบัติและการดำเนินการในการประชุมครั้งนี้ิโดยจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่รับทราบ

เลิืกประัชุมเวลาประมาณ ๑๑.๕๐ น.

<< ภาพประกอบ (๒๕ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น