วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓)

เมื่อวันที่ ๑๔ มิืถุนายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นซึ่งประกอบด้วย ด.ต.ทองเสริม เชื้อเมืองพาน,ด.ต.นิรันดร์ ใจปิน,จ.ส.ต.พูลสวัสดิ์ นรรัตน์,จ.ส.ต.ดนัย อุ่นต๊ะ,จ.ส.ต.พันธ์ชาติ ตาสาย,จ.ส.ต.เดชา คำเขียว,จ.ส.ต.จำรัส นรรัตน์,ส.ต.อ.สมบัติ เต๋จ๊ะบุญ ที่หน่วยบริการฯ เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจต่างๆ โดยการประชุมในวันนี้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มาทำหน้าที่เป็นนายตำรวจควบคุมหน่วยบริการฯแห่งนี้เพิ่มขึ้นอีกหน้าที่หนึ่งเนื่องจาก ร.ต.ท.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ รอง สวป.ซึ่งเคยทำหน้าที่ที่นี่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานจราจรแทน ร.ต.อ.ธวัฒน์ เจริญผล รอง สว.จร.ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสารวัตรเป็นเวลา ๑๐ สัปดาห์
๒. ในการปฏิบัตินั้นเนื่องจากหน่วยบริการฯแห่งนี้เป็นจุดตรวจหลักของ สภ.พานที่จะต้องดำเนินการตามวันและเวลาที่ผู้บังคับบัญชากำหนด ดังนั้นเมื่อถึงวันเวลาตั้งจุดตรวจให้ทุกคนแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวรพักก็ตามต้องมาร่วมตั้งจุดตรวจด้วยทุกครั้ง
๓. การตั้งจุดตรวจทุกครั้งผมจะมาร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ด้วย
๔. การตั้งจุดตรวจให้ปฏิบัติตามระเบียบทีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๕. ให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยส่วนตัวของผมนั้นไม่เน้นเป้าที่จะต้องจับกุมได้เป็นหลักสำคัญ แต่ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด สำหรับผลการจับกุมผู้กระทำผิดนั้นเป็นส่วนสำคัญรองลงมา
๖. ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนด้วยความสุภาพ
๗. หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งจุดตรวจแต่ละครั้งให้นำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเก็บไว้ไม่ให้เป็นที่เกะกะกีดขวางการจราจร
๘. อีกหน้าที่ของหน่วยบริการฯแห่งนี้ก็คือการทำหน้าที่ตู้ยามซึ่งทุกคนจะต้องดำเนินการตามแผนการตรวจที่กำหนดไว้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการตั้งจุดตรวจด้วย

เลิกประชุมเวลาประมาณ ๐๙.๓๕ น.

<> ภาพประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น