วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓)

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ได้ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น พบ ด.ต.ทองเสริม เชื้อเมืองพาน,จ.ส.ต.พันธ์ชาติ ตาสาย และ จ.ส.ต.จำรัส นรรัตน์ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

การตรวจครั้งนี้พบว่าความสะอาดเ้รียบร้อยและความเป็นระเบียบของอาคารสถานที่อยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุดตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา,สมุดรับแจ้งเหตุเบื้องต้น,สมุดรายงานประจำวัน,ข้อมูลท้องถิ่น ฯ เจ้าหน้าที่จัดทำไว้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันแต่ก็ได้สั่งการให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นปัจจุบันไว้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลท้องถิ่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

สำหรับข้อสั่งการและแนวคิดที่แจ้งเจ้าหน้าที่วันนี้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. ข้อมูลท้องถิ่้นเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเรา ดังนั้นจึงต้องจัดทำไว้ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันเสมอ
๒. หน่วยบริการประชาชนแห่งนี้เป็นจุดตรวจหลักของ สภ.พานที่จะต้องมีการปฏิบัติตามห้วงวันเวลาที่กำหนด เมื่อถึงเวลาดังกล่าวให้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนนี้อย่างเคร่งครัด จริงจัง
๓. การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. หากมีข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
๕. เมื่อว่างเว้นการตั้่งจุดตรวจให้จัดกำลังออกตรวจตราดูแลพื้นที่รับผิดชอบเป็นระยะๆ

เจ้าหน้าที่รับทราบ

<< ภาพประกอบ (๑๐ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น