วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน (๑๔ มิ.ย.๒๕๕๓)

เมื่้อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.ได้เดินทางไปเป็นวิทยกรในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่้บ้าน (ชรบ.) ที่โรงเรียนบ้านใหม่สันผักหละ หมู่ ๑๑ ตำบลเมืองพานในหัวข้อ "การสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติภายใต้หลักการและการมีส่วนร่วม" โครงการนี้ฝ่ายความมั่นคง ที่ว่าการอำเภอพาน เป็นผู้จัดขึ้น ซึ่งการอบรมวันนี้เป็นรุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวน ๒๒๕ คนประกอบด้วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจากตำบลเมืองพาน,หัวง้ม,เจริญเมือง,ทรายขาว และธารทอง

สำหรับรายละเอียดในการบรรยายวันนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการบรรยายเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

<> ภาพประำกอบ <>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น