วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓)


วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ผมได้ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจบริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานี โดยก่อนประชุมชี้แจงและมอบหมายภารกิจได้ร่วมกับหัวหน้าสายตรวจตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายตรวจและ ยานพาหนะพบว่าเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนมีความพร้อมในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี

สำหรับแนวคิดที่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผลัดนี้นั้นได้น้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ (รุ่นที่ ๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้

"..งานตำรวจนั้นเป็นงานที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและสำเร็จในภารกิจทั้งปวงต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ตำรวจจึงต้องทำตัวเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชน ทั้งในการประพฤติตัวและการปฏิบัติงาน หมายความว่าตำรวจจะต้องระมัดระวังประพฤติตัวให้ดี ให้อยู่ในศีลในธรรม และปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความสุภาพและเป็นมิตร

นอกจากนั้น การใดที่ตำรวจมีความรู้ความสามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนได้จะต้องถือ เป็นภาระที่จะต้องลงมือกระทำทันทีในทุกที่ทุกโอกาส เมื่อตำรวจประพฤติดีปฏิบัติหน้าที่ชอบดังนี้ ประชาชนก็จะเกิดศรัทธาเชื่อถือ และให้ความร่วมมือโดยเต็มใจ ภาระหน้าที่ของตำรวจที่ว่าหนักและยากลำบากทั้งกายใจนั้นก็จะเบาขึ้น ง่ายขึ้น....

ในส่วนของภารกิจที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผลัดนี้นำไปปฏิบัติมีดังนี้
. ให้หัวหน้าชุดควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจอย่างเคร่งครัดและจริงจังชั้นหนึ่ง
. การปฏิบัติช่วงเวลากลางคืนให้เน้นในเรื่องการปรากฏกายให้พี่น้องเห็นได้เด่นชัดเป็นประการสำคัญ
. สถานที่ที่จะต้องเน้นการปฏิบัติให้มากเป็นพิเศษได้แก่แหล่งชุมชน,ย่านการค้า รวมถึงร้านอาหาร/สถานบริการที่กลุ่มวัยรุ่นมักจะเข้าไปใช้บริการเพราะอาจเกิดเหตุร้ายหรือสิ่งอันไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่น่าจะมีการลักลอบเล่นการพนันช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกปี ๒๐๑๐ นี้ด้วย
. หากพบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีท่าทีว่าน่าจะก่อเหตุให้รีบเข้าไปตรวจสอบในทันทีและถ้าพบว่ามีการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้นให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทุกกรณี
. ให้ใช้วิธีแนะนำพี่น้องประชาชนที่มีพฤติการณ์เสี่ยงต่อการถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ในขณะออกปฏิบัติหน้าที่ด้วย
. หลังเวลา ๒๒.๐๐ น.เป็นต้นไปนอกจากจะตรวจตราตามสถานที่ที่แจ้งไว้แล้วให้หมั่นออกตรวจตราดูแลบ้านเรือนหรือที่พักอาศัยของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะอาจมีการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์หรืออื่นๆ เกิดขึ้นได้
. ให้แจ้งการปฏิบัติเข้าศูนย์วิทยุ สภ.พานทุกครั้งหรืออย่างน้อยทุกๆ ๓๐ นาที
. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจผลัดนี้แล้วให้รวบรวมผลการปฏิบัติบันทึกไว้ในแบบฟอร์ม ที่กำหนดเก็บไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจเพื่อเจ้าหน้าที่ธุรการงานป้องกันปราบปรามจะได้รวบรวมนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการวางแผนการตรวจให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

เจ้าหน้าที่รับทราบจึงปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

<< ภาพประกอบ (๔ ภาพ) >>


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น