วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน (๒๑ มิ.ย.๒๕๕๓)

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัย หมู่้บ้าน (ชรบ.) ที่โรงเรียนบ้านใหม่สันผักหละ หมู่ ๑๑ ตำบลเมืองพานในหัวข้อ "การสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติภายใต้หลักการและการมีส่วนร่วม" โครงการนี้ฝ่ายความมั่นคง ที่ว่าการอำเภอพาน เป็นผู้จัดขึ้น ซึ่งการอบรมวันนี้เป็นรุ่นที่ ๔ อบรมระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวน ๒๕๐ คนประกอบด้วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจากตำบลทานตะวัน,แม่เย็น,ม่วงคำ,สันกลาง,ป่าหุ่ง


สำหรับรายละเอียดในการบรรยายวันนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการบรรยายเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

<< ภาพประกอบ (๒๒ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น