วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน (๑๐ มิ.ย.๒๕๕๓)

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลาประมาณ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.ผมได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ภายใต้หลักการและการมีส่วนร่วม" ที่โรงเรียนบ้านใหม่สันผักหละ หมู่ ๑๑ ตำบลเมืองพานฯ สำหรับการอบรมครั้งนี้อำเภอพานเป็นผู้จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านการเป็นผู้นำด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชน (ชรบ.) และพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ โดยจัดอบรมจำนวน ๔ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๐-๑๑ , รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔-๑๕ , รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๖-๑๗ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

สำหรับการบรรยายของผมในวันนั้นส่วนใหญ่ผมจะเน้นในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นหลักนอกจากนี้ยังได้นำเรื่องราวของประเทศไทยเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันย่อๆ มาเล่าให้ฟังด้วยว่าที่พวกเราอยู่เป็นคนไทยจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เป็นหลักสำคัญ อย่างเช่นตอนหนึ่งผมบอกผู้เข้ารับการอบรมว่า "ราชอาณาจักรไทยหรือสยามประเทศเป็นเพียงชาติเดียวในภูมิภาคนี้ที่สามารถดำรงความเป็นเอกราชมาได้ตราบจนทุกวันนี้ก็ด้วยพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ไดทรงปกเกล้าปกกระหม่อมปกปักรักษาประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

อีกตอนหนึ่งผมได้บอกว่า "สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบเสมือนเป็นพ่อหลวงของคนไทยทั้งแผ่นดิน ในหลวงทรงเป็นดวงใจของประชาชนคนไทย และคนไทยทุกคนก็เปรียบประดุจเสมือนดวงพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านมาโดยตลอด"เราคนไทยทุกคนต้องช่วยธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต เราจะมุ่งมั่นที่จะไม่ให้ผู้ใดแม้แต่ผู้เดียวมาลบหลู่ดูหมิ่น กล่าววาจาไม่เหมาะสม หรือยกตนเปรียบเทียบเสมอเหมือน มโนสำนึกประการนี้คือสัญญาประชาคมอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยและนอกจากนี้ยังได้ให้ทุกคนเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในเรื่องหลักธรรมของคนดีคือ รู้รักสามัคคี อันขยายความได้ว่า “รู้” คือรู้ถึงปัญหา รู้ถึงสาเหตุ รู้ทางแก้ไข "รัก" คือรักและปรารถนาดีที่จะเข้าไปแก้ไข "สามัคคี" คือ มีความปรารถนาแก้ไขปัญหา ทำงานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งหากผู้เข้ารับการอบรมทุกคนน้อมนำสิ่งต่างๆ ของพระองค์ท่านที่ได้บอกนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วเชื่อแน่ว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติตามหัวข้อที่กำหนดให้ได้เป็นอย่างดียิ่ง

นั่นคือส่วนหนึ่งในการบรรยายในวันนี้ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายแล้วพวกเรารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


อนึ่ง สำหรับภาพประกอบในการบรรยายครั้งนี้ท่านสามารถคลิกดูได้ที่นี่ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น