วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพานและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) แทน ผกก.สภ.พานซึ่งติดภารสำคัญอื่น การประชุมครั้งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๓๓ โดยมีนายทศพล ยุทธศิลป์กุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานแทนนายอำเภอพานซึ่งติดราชการสำคัญที่กระทรวงมหาดไทย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพานและคณะกรรมการ อบอ.ประมาณ ๕๐ คน

สำหรับสาระสำคัญในการประชุมวันนี้มีดังนี้

๑. อำเภอพานและส่วนราชการต่างๆ จะจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคมขึ้นในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ที่โรงเรียนบ้านร่องคต-สันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลทานตะวัน
๒. วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ อำเภอพานกำหนดการจัดงานประกวดแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี ๒๕๕๓ ขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพานตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.
๓. วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จังหวัดเชียงรายกำหนดจัดพิธีตานหาแม่ฟ้าหลวงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
๔. การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดเชียงรายประจำปี ๒๕๕๓ โดยขอให้แต่ละส่วนราชการคัดเลือกพ่อตัวอย่างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษากำหนดแล้วส่งรายชื่อให้จังหวัดเชียงรายทราบภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๕. วันที่ ๓๐ กรกฎาคม
๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ อำเภอพานกำหนดจัดงานวันลำไยและของดีเมืองพานขึ้น ณ สนามหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน
๖. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยในส่วนของอำเภอพานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อำเภอขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง
๗. รายงานการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้นำชุมชุนด้านการเป็นผู้นำด้านการข่าว ด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชนระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
๘. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
๙. โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน ซึ่งเรื่องนี้ที่ประชุมขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครโดยไม่จำกัดจำนวน
๑๐. การจัดทำฐานข้อมูลสถานบริหาร สถานประกอบการ
๑๑. โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๒๕๕๓
๑๒. การรายงานของหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ซึ่งในส่วนของ สภ.พานนั้นได้รายงานสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมในวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.


<< ภาพประกอบ (๔๓ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น