วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รับรายงานตัวข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งที่ สภ.พาน (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. สภ.พานได้รับการรายงานตัวจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวนซึ่งตำรวจภูธรภาค ๕ มีคำสั่งที่ ๒๔๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และคำสั่้งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายที่ ๙๕๑-๙๕๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งที่ สภ.พาน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ข้าราชการตำรวจซึ่งมารายงานตัววันนี้ประกอบด้วย (ภาพจากซ้ายไปขวา)
๑. ส.ต.อ.ดิเรกลาภ ริมทอง (จาก สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน)
๒. ด.ต.เกษม ตรัยดวงรัตน์ (จาก สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย)
๓. ด.ต.วิโรจน์ เกษมสุข (จาก สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย)
๔. ส.ต.อ.เรวัตร ทาแกง (จาก สภ.แม่ลาวน้อย จว.แม่ฮ่องสอน
๕. ด.ต.ปิติศักดิ์ หงไธสงค์ (จาก สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย)
๖. จ.ส.ต.เสน่ห์ ศรีชัย (จาก สภ.ท่าตาฝั่ง จว.แม่ฮ่องสอน)
๗. ด.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว (จาก สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย)

ในนามของข้าราชการตำรวจ สภ.พานทุกคนขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น