วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ความหมายของคำว่า "ตำรวจ" (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

สวัสดีครับ พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.สภ.พาน ครับผม

วันนี้วันพุธขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ปีขาล ตรงกับวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธปรินิพพานล่วงแล้ว ๒๕๕๓ ปี ซึ่งขณะที่กำลังเขียนต้นฉบับอยู่นี้ผมอยู่ที่หน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยามตำบลแม่เย็นเพื่อจะตั้่งจุดตรวจกับน้องๆ ตามปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกลงมามากเลยครับไม่สามารถตั้งจุดตรวจได้ก็เลยต้องเฝ้าคอยเหตุและรอบริการพี่น้องประชาชนอยู่ภายในตู้

แต่ก็อย่างว่าแหละไม่อยากปล่อยเวลาว่างให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์ จึงขออนุญาตนำเรื่องราวของตำรวจมาเล่าให้พี่น้องฟังอีกซักเรื่องหนึ่ง โดยเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเช้าวันนี้ขอนำ "ความหมายของคำว่า "ตำรวจ" และ "POLICE" มาฝากกัน เรื่องราวเป็นอย่างไรตามมาเลยครับ


สถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ความหมายของคำว่า " ตำรวจ " และ POLICE

ตำรวจ ตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ..๒๕๒๕ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ตำรวจ ก็คือ ผู้มีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ตามที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอ คำว่า พิทักษ์แปลว่าดูแลคุ้มครองพลเมืองของประเทศ ดังนั้น ตำรวจจึงเป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครองให้เกิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ

ประเสริฐ เมฆมณี ได้ให้ความหมายของคำว่า ตำรวจว่าคำนี้ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “POLICE” มีพื้นฐานมาจากคำว่า “WATCH MAN” โดยหมายถึงผู้ตรวจตรา ซึ่งถือกำเนิดมาจาก การจัดระบบตรวจตราและคุ้มครอง” (WATCH AND WARD SYSTEM) ของตำรวจอังกฤษ และยังมีประวัติความเป็นมาคล้ายคลึงกับคำว่า “RATTLE WATCH” หรือหน่วยตรวจตราคุ้มภัยแก่ประชาชนของตำรวจสหรัฐอเมริกาแต่เดิมด้วย

นอกจากนี้แล้วยังได้มีการวิเคราะห์ความหมายของตำรวจแยกเป็นรายตัวสระ และอักษรคำว่า POLICE นี้ พระเจ้าชาร์ลที่ แห่งประเทศฝรั่งเศสได้ทรงวิเคราะห์ศัพท์แยกเป็นรายอักษรดังนี้

P
มาจาก Politeness หมายถึง ความสุภาพเรียบร้อย
O
มาจาก Obedience หมายถึง เชื่อฟังคำสั่ง
L
มาจาก Legal Knowledge หมายถึง รู้กฎหมาย
I
มาจาก Investigation หมายถึง การสืบสวน สอบสวน
C
มาจาก Cooperation หมายถึง ความร่วมมือ สามัคคี ในหน้าที่
E
มาจาก Energy หมายถึง ความเข้มแข็ง ต่อการงานในหน้าที่

นอกจากนั้น ได้พิจารณาวิเคราะห์ความหมายของคำว่า ตรวจ ซึ่งต่อมาได้แปลงเป็น ตำรวจ ได้ดังนี้
หมายถึง ตรวจตรา จับกุม ผู้กระทำผิดตามหน้าที่
หมายถึง อำนวยความสะดวกให้ประชาชน
หมายถึง ระงับเหตุ รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
หมายถึง วาจาดี มีกริยาสุภาพ
หมายถึง จรรยาดี มีศีลธรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบของตำรวจ

ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี เล่มที่ ภาคที่ ลักษณะ บทที่ ได้กำหนดหน้าที่ทั่วไปของกรมตำรวจไว้ดังนี้
๑.
รักษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายใน และภายนอกเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
๒.
รักษากฎหมาย ที่เกี่ยวแก่การกระทำผิดในทางอาญา
๓.
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน
๔.
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ..๒๔๗๘ กำหนดถึงอำนาจหน้าที่ของตำรวจไว้พอสรุปได้ดังนี้
๑.
ตำรวจ เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบของประชาชน
๒.
ตำรวจ เป็นพนักงานสอบสวน ย่อมมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาภายในเขตอำนาจของตนตามที่กำหนดไว้ ในประกาศกระทรวงมหาดไทย
๓.
อำนาจการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีอาญา อาจเป็นทั้งในกรณีที่มีหมายค้นและไม่มีหมายจับรวมถึงการค้นตัวในที่สาธารณสถาน
๔.
อำนาจควบคุมตัวผู้กระทำผิดที่ถูกจับไว้ได้ตามกำหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
๕.
อำนาจตรวจค้นเคหสถาน ที่อยู่อาศัย และสำนักงานของบุคคลอันเป็นที่รโหฐานตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

ครับ นั่นก็คือความหมายของคำว่า "ตำรวจ" และ "POLICE" ซึ่งคิดว่าคงจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอยู่บ้างตามสมควร

รักตำรวจ เกลียดตำรวจ มีปัญหาอย่าลืมเรียกใช้ตำรวจนะครับ

สวัสดีครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น