วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

การฝึกหัดปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.พาน (๒๑ กันยายน ๒๕๕๓)

ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ นี้ สภ.พานได้รับตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนซึ่งสำเร็จการศึกษาอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ จำนวน ๔ คนมาฝึกหัดปฏิบัติราชการซึ่งประกอบด้วย
๑. ส.ต.ต.ศุภวัฒน์ สุวรรณโณ
๒. ส.ต.ต.เทอดศักดิ์ ใจเที่ยง
๓. ส.ต.ต.พีระพงษ์ อุปจักร์
๔. ส.ต.ต.ปรีชาชัย ธรรมอนุสรณ์
การฝึกหัดปฏิบัติราชการนั้นศูนย์ฝึกอบรมฯ กำหนดให้ทำการฝึกในด้านการจราจรและงานสายตรวจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่จริงตาม สภ.ที่เลือกต่อไป

การฝึกหัดปฏิบัติราชการแต่ละครั้งผมได้จัดทำแบบฟอร์มการปฏิบัติของแต่ละวันให้แก่ตำรวจทั้ง ๔ คนดังมีรายละเอียดด้านล่างนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น