วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงการหนึ่งในล้านความดี ตำรวจเชียงราย เทิดไท้องค์ราชัน (๑๑ กันยายน ๒๕๕๓)

สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับ

บ่ายวันนี้ผมขออนุญาตโครงการดีๆ โครงการ ๑ ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายของเรามานำเสนอให้ทราบนั่้นก็คือ "โครงการหนึ่งในล้านความดี ตำรวจเชียงรายเทิดไท้องค์ราชัน" โครงการนี้จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเหล่าข้าราชการตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ด้วยการประพฤติตนและถวายคำสัตย์ปฏิญาณในการกระทำความดี ถวายเป็นสักการะแด่พระองค์ท่านซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โอกาสสำคัญวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒. เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ที่ทรงตรากตรำมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

๓. เป็นการส่งเสริมและร่วมใจกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก่อให้เกิดความสามัคคีสมานฉันท์ในหมู่ปวงชนชาวไทย

๔. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนจังหวัดเชียงราย ในเรื่องการรักษาและดำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๕. เพื่อนำสังคมไปสู่การพัฒนาในสิ่งที่ดีขึ้น สามารถลดอาชญากรรมและลดละเลิกการกระทำที่ทำให้สังคมเดือดร้อน

(รายละเอียดทั้งหมดของโครงการนี้ท่านสามารถคลิกดูได้ที่นี่)
สำหรับโครงการนี้กำหนดทำพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดุรงควิบูลย์ (กองบังคับการ)ตำรวจภูธรจัุงหวัดเชียงราย ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้กรุณามอบหมายให้ผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนั้น

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ11 กันยายน 2553 เวลา 22:16

    การนำเสนอสิ่งต่างๆโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ตำรวจไทยยุค IT เป็นสิ่งที่ดีครับขอสนับสนุนครับ

    ตอบลบ