วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๒๔ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานี โดยก่อนชี้แจงและมอบหมายภารกิจได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในด้านเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่สายตรวจผลัดนี้ประกอบด้วย
๑. ด.ต.ดำรัส ปาสำลี
๒. ด.ต.องอาจ นันตา
๓. ด.ต.สอนวุฒิ บุญสูง
๔. ด.ต.ณรงค์เดช สันติวงค์สำหรับแนวคิดและภารกิจที่แจ้งและมอบให้เจ้าหน้าที่ผลัดนี้มีดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายตรวจเราซึ่งแต่งกายในเครื่องแบบจะต้องอยู่ในสายตาของพี่น้องประชาชนโดยตลอดทั้งนี้เพื่อความอุ่นใจแก่สุจริตชนในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันหรือระงับการกระทำผิดของทุจริตได้ในทางอ้อมที่หากคิดจะกระทำผิดเมื่อเห็นตำรวจแล้วส่วนใหญ่จะล้มเลิกการกระทำนั้นๆ ไปโดยปริยายทำให้สังคมสงบสุขได้ส่วนหนึ่ง ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สายตรวจะต้องยึดหลักการนี้ไว้ให้เหนียวแน่นมั่นคง
๒. การปฏิบัติตามข้อ ๑. นั้นมีผู้ใช้คำว่าทฤษฎีปรากฏกายซึ่งไม่ว่าที่ใดก็ตามในโลกนี้ตำรวจส่วนใหญ่มักจะนำมาปฏิบัติ
๓. การปรากฏกายให้พี่น้องเห็นเด่นชัดขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้ององอาจ สง่าผ่าเผยรวมถึงปฏิบัติต่อพี่น้องอย่างเป็นมิตร
๔. ขณะปฏิบัติหน้าที่หากมีสิ่งใดที่เป็นสิ่งบ่งบอกว่าจะเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนขอให้ให้คำแนะนำพี่น้องด้วย เช่น การจอดยานพาหนะไว้โดยไม่มีผู้อยู่ดูแลใกล้ชิด,จอดโดยไม่ล็อกคอหรือเสียบลูกกุญแจรถค้างไว้ เป็นต้น
๕. เวลากลางคืนให้เน้นการปฏิบัติที่ร้านอาหาร/สถานบริการ,ร้านเกม/อินเตอร์เน็ตให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเคร่งครัดด้วย
๖. ระยะนี้อาจจะมีการจับกลุ่มรวมตัวของวัยรุ่นได้ในหลายสถานที่จึงขอให้หมั่นตรวจสอบหากพบว่ามีการรวมตัวกันโดยมีพฤติการณ์ที่ส่อหรือแสดงว่าอาจมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมให้เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามแผนการปฏิบัติที่แจ้งไว้ในการประชุมครั้งนี้
๗. ขณะปฏิบัติหน้าที่หากพบการกระทำผิดหรือสิ่งใดๆ ที่เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่พี่น้องประชาชนให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

เจ้าหน้าที่รับทราบจึงปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น