วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๑๖ กันยายน ๒๕๕๓)

เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ของวันนี้ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ โดยก่อนประชุมชี้แจงได้ตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
ช่วงก่อนประชุมชี้แจงภารกิจเย็นนี้ที่อำเภอพานมีเมฆครึ้มบนท้องฟ้าเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งมีฝนตกลงมาบ้างประปรายแต่ไม่มาก พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรไปมาบนท้องถนนได้ตามปกติสายตรวจผลัดนี้มี ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง สวป.เป็นหัวหน้าชุด เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
๑. ด.ต.ดำรัส ปาสำลี
๒. ด.ต.ณรงค์เดช สันติวงศ์
๓. ด.ต.สอนวุฒิ บุญสูง
๔. ด.ต.องอาจ นันตาสาระสำคัญของภารกิจที่แจ้งและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติมีดังนี้
๑. การปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการในลักษณะเช่นเดียวกันกับการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา
๒. นอกเหนือจากข้อ ๑. แล้วให้ปฏิบัติตามวิทยุตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร ๐๐๒๙.๑๓/๑๔๑๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ อย่างเคร่งครัดและจริงจัง โดยให้หัวหน้าสายตรวจควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามวิทยุฉบับนี้อย่างใกล้ชิด (สำหรับรายละเอียดขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผยครับ)เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น