วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

ร่วมพิธีเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ โรงเรียนปูแกงอินทราราษฎร์อุปถัมภ์ (๙ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.ผมเดินทางไปร่วมในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างผู้นำจิตอาสาที่โรงเรียนปูแกงอินทราราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน ซึ่งจัดให้มีการอบรมขึ้น ณ ห้องประชุมชนะประไพ สายทองผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนนี้จำนวน ๑๕๘ คน โดยพิธีเปิดนายชัยณรงค์ บุญวิวัฒนาการ นายอำเภอพานได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะครู,ผู้นำชุมชน,ทหารจากกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นวิทยากรหลักจำนวนหนึ่งเมื่อพร้อมแล้วประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการต่อประธานเสร็จแล้วประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดการอบรมวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้มีดังนี้
๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนในเรื่องการมีระเบียบวินัย การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๒. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย ความมีน้ำใจและจิตสาธารณะแก่นักเรียนที่ร่วมโครงการ
๓. เพื่อแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยเหลือสังคม
การอบรมใช้เวลา ๒ วัน ๑ คืนโดยใช้สถานที่ของโรงเรียน
หลังจากประธานเปิดการอบรมแล้วผมได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ "พฤติกรรมของวัยรุ่นที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอพานช่วงเวลานี้ , สาเหตุ ปัญหาและวิธีการแก้ไข" โดยใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที<< ภาพประกอบ (๖๓ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น