วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ทำหน้าที่พิธีกรและเข้าร่วมรับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการถวายความปลอดภัย (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.เป็นต้นไป ตำรวจภูธรจัึงหวัดเชียงรายได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัียขึ้น ณ หอประชุมสมเด็จย่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย (๒๔ สถานี) , ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.เชีึยงรายทุกสถานี , กองกำกับการสืบสวน ภ.จว.เชียงราย , ตำรวจทางหลวง , ตำรวจตระเวนชายแดน , ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ อ.ส.จำนวนรวม ๑,๐๐๐ คน โดยมี พล.ต.ท.ไตรรัตน์ อมาตยกุล ผู้บัญชาการสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำเป็นวิืทยากร และผู้บังคับบัญชาได้กรุณามอบหมายให้ผมทำหน้าที่พิธีกรในงานนี้การอบรมครั้งนี้สืิบเนื่องมาจากจังหวัดเชียงรายในแต่ละปีจะมีพระบรมวงศานุวงศ์และพระราชอาคันตุกะเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ , พระกรณียกิจในพื้นที่เป็นจำนวนหลายครั้ง ข้าราชการตำรวจในสังกัดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการถวายความปลอดภัย , รักษาความปลอดภัยจะต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างบรรลุเป้าหมาย แต่มีความจำเป็นต้องฝึกอบรมทำความเข้าใจในเรื่องแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งและจะผิดพลาดไม่ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

การอบรมครั้งนี้มีดังนี้

เวลาประมาณ ๑๒.๐๐-๑๒.๔๕ น. ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนเวลาประมาณ ๑๒.๕๐ น.ทุกคนพร้อมในห้องประชุมเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.พล.ต.ท.ไตรรัตน์ อมาตยกุล ผู้บัญชาการสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ วิทยากร เดินทางถึงห้องประชุม จากนั้น พ.ต.อ.ยงยุทธ ชัยสวัสดิ์ พนักงานสอบสวน (สบ ๔) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายกล่าวรายงานถึุงวัตถุประสงค์ในการอบรมเสร็จแล้ววิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจครั้งนี้เสร็จสิ้่นเมื่อเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.จากนั้่น ผบก.ภ.จว.เชียงรายมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่วิทยากร เสร็จแล้วพวกเราเดินทางกลับที่ตั้ง<< ภาพประกอบ (๗๔ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น