วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ โดยก่อนแจ้งภารกิจได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่สายตรวจผลัดนี้ประกอบด้วย
๑. ด.ต.ดำรัส ปาสำลี
๒. ด.ต.สอนวุฒิ บุญสูง
๓. ด.ต.ณรงค์เดช สันติวงค์
๔. ด.ต.องอาจ นันตา
สำหรับภารกิจที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผลัดนี้ถือปฏิบัติมีดังนี้
. เน้นการปฏิบัติให้มากเป็นพิเศษบริเวณย่านชุมชนที่มีคนพลุกพล่าน
. ให้ดำเนินการตามมาตรการทิ้งทุ่นโดยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจจากการทำให้คนน้อยเป็นคนมากตามวิธีการที่แจ้งในการประชุมวันนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความอุ่นใจและเป็นการลดช่องโอกาสของคนร้ายที่จะกระทำผิด
. เพิ่มความสังเกตและตรวจค้นบุคคล/ยานพาหนะซึ่งมีลักษณะผิดปกติ เช่น ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จอดนานผิดสังเกต หรือพกพาอาวุธ หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
. ให้เพิ่มความเข้มในการตรวจจุดที่กำหนดไว้ให้มากยิ่งขึ้น
. ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ทำการตั้งจุดตรวจอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งโดยการตั้งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดอย่างเคร่งครัด
. การปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนให้เป็นไปด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมและเป็นมิตรในลักษณะขอความร่วมมือไปเบื้องต้นก่อนเพื่อเป็นการสร้างมวลชนไปในตัว แต่หากการกระทำผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งและพี่น้องประชาชนเดือดร้อนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด
. รายงานการปฏิบัติเข้าศูนย์วิทยุ สภ.พานทุกครั้งหรืออย่างน้อยทุกๆ ๓๐ นาที
. หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจผลัดนี้ให้บันทึกข้อมูลและผลการปฏิบัติตามแบบฟอร์มเก็บไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หรือปรับแผนการตรวจให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

เจ้าหน้าที่รับทราบ

หลังจากประชุมชี้แจงภารกิจแ่ก่เจ้าหน้าที่ผลัดนี้แล้วผมได้ตรวจเอกสาร,ผลการปฏิบัติงานและสิ่งต่างๆ ของงานในอำนาจหน้าที่สายตรวจผลัด ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.ปรากฏว่าทุกคนจัดทำไว้ครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น