วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ผมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าอาคารที่ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ โดยก่อนแจ้งภารกิจได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างดี


เจ้าหน้าที่สายตรวจผลัึดนี้ประกอบด้วย
๑. ด.ต.จรัส โกฎิสืบ
๒. ด.ต.อภิชาติ ธรรมธุระ
๓. จ.ส.ต.นิพนธ์ ศรีพรม
(สำหรับเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งซึ่งประจำชุดนี้คือ ด.ต.อภิชาติ ภาชะนนท์ อยู่ระหว่างลา)ในส่วนของภารกิจที่ชี้่แจงและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผลัดนี้นำไปปฏิบัติมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓
เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น