วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตำบลทานตะวัน (๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนตำบลทานตะวัน พบ ด.ต.ณรงค์ อุดเอ้ย อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติื

การตรวจครั้งนี้เป็นการติดตามผลการปฏิบัติเมื่อครั้งประชุมเจ้าหน้าที่สายงานป้องกันปราบปรามเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามที่สั่งการหรือมติที่ประชุมหรือไม่ เพียงไม่ การดำเนินการมีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไร เป็นต้น ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามที่ประชุมเกือบเสร็จสิ้นแล้ว ยังคงมีบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมากและการปฏิบัติจะต้องอาศัยเวลาและความละเอียดรอบคอบ รวมถึงการประสานกับหน่วยงานข้างเคียงด้วย เช่น ข้ิอมูลท้องถิ่น,ข้อมูลอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งผมได้แนะนำวิธีดำเนินการบางส่วนแก่เจ้าหน้าที่ไว้ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วยแล้วสำหรับข้อสั่งการที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนั้นมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. ให้เร่งรัดจัดทำข้อมูลที่ยังไม่เสร็จสิ้นให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาอันสมควร โดยข้อมูลที่จัดทำนั้นจะต้องเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งมีหลักฐานประกอบด้วย
๒. ช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทงซึ่งทุกปีที่ผ่านมามักมักจะมีผู้นำพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟมาจำหน่ายโดยไม่ให้รับอนุญาต รวมถึงมีัการเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวเองและบุคคลอื่นขึ้นได้ จึงขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์๋็ถึงแนวทางและวิธีการที่ถูกต้องแก่พี่น้องด้วย เช่น การขออนุญาตจำหน่ายหรือการละเล่นที่ถูกวิธีดังนี้

๒.๑.
เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้แจ้งผู้ประสงค์จะจำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่คือนายอำเภอพานให้ถูกต้องก่อน ซึ่งการลักลอบจำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน และเครื่องกระสุน พ.ศ. ๒๔๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๑๙ ข้อ ๙ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
๒.๒ ร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด ให้จำหน่ายเฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต และจะต้องจำหน่ายในช่วงเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.เท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๑๙ ข้อ ๑๑ ซึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท รวมทั้งมิให้จำหน่ายแก่เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีด้วย
๒.๓
สำหรับพี่น้องประชาชนผู้เล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด จะต้องอยู่ในขอบเขตที่สมควร และเหมาะสมสอดคล้องกับประเพณีอันดีงามของไทย โดยขอให้งดเว้นการเล่นที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย เช่น การเล่นในย่านชุมชน การโยนใส่กัน และการเล่นที่ก่อให้เกิดเสียงดังทำให้ประชาชนแตกตื่นและเดือดร้อนรำคาญ หรือในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ผู้เล่นอาจจะมีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งด้วย โดยในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สภ.พานจะดำเนินการตรวจสอบ กวดขัน การจำหน่ายรวมถึงการเล่นนี้อย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกราย

เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น