วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกรการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการถวายความปลอดภัย (๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมีหนังสือด่วนที่สุดที่ ชร ๐๐๒๙.๑๓/๘๓๗๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แจ้งว่าตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจะดำเนินการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการถวายความปลอดภัยให้กับข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย โดยจะเรียนเชิญนายตำรวจประจำราชสำนักมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้่นจำนวน ๑,๐๐๐ คน


การอบรมครั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยในส่วนของผมนั้นได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกร ซึ่งผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชากรุณามอบความไว้ใจวางใจให้ดีที่สุด และเมื่อการอบรมในวันนั้นเสร็จสิ้นลงผมจะนำข้อมูลและภาพประกอบมาแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมครับ

รายละเอียดของหนังสือฉบับนี้กรุณาคลิกได้ที่นี่

ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น