วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ร่วมประชุมคณะทำงานการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการถวายความปลอดภัย (๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ผมเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถวายความปลอดภัยที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประุชุมดุรงควิบูลย์ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
การประชุมครั้งนี้สืิบเนื่องจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายไดั้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดดภัยตามที่พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิศรี ผู้บัญชาการตำรวจแ่ห่้งชาติในเรื่องการปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริืย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อให้ัข้าราชการตำรวจมีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปราศจากข้อบกพร่อง
๒. เพื่อให้การถวายความปลอดภัย,การรักษาความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัีวฯ มีความปลอดภัยสูงสุดและสมพระเกียรติ
๓. เป็นการเพิ่้มประสิทธิภาพของกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่การถวายความปลอดภัย,การรักษาความปลอดภัยของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายทั้งฝ่ายอำนวยการ,ฝ่ายสนับสนุและฝ่ายปฏิบัติการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๕๐ น.

หลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้วผมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รับแจ้งเหตฯ ท่านสามารถคลิกดูได้ที่นี่ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น