วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ผมเรียกประุชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะุปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ โดยก่อนชี้แจงฯ ได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่สายตรวจผลัดนี้ประกอบด้วย
๑. ด.ต.นิืพนธ์ ฟูแสง
๒. ด.ต.ณัฐพนธ์ แก้วศิริ
๓. ด.ต.เกรียงไกร ชัยปรีชา
๔. จ.ส.ต.วุฒิพงษ์ สัทธานนท์สำหรับภารกิจที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผลัดนี้นำไปปฏิบัติมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น