วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พบปะผู้นำตำบลสันติสุข (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

เมื่อวัึนที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.ผมเดินทางไปพบปะผู้นำชุมชนตำบลสันติสุขเพื่อติดต่อประสานงานและปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่บ้านพักนายวิโรจน์ ขุนทอง กำนันตำบลสันติสุข โดยผู้นำที่ร่วมพบปะกันในครั้งนี้ประกอบด้วยกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านจำนวน ๙ หมู่บ้านพร้อมพี่น้องประชาชน,สายตรวจอาสาประมาณ ๕๐ คน

การพบปะผู้นำและพี่น้องประชาชนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานในหน้่าที่สารวัตรป้องกันปราบปรามในเรื่องงานชุมชนและมวลชนสัมพัีนธ์,การแสวงหาแนวร่วมในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน

ในการพบปะปรึกษาหารือพูดคุยกันครั้งนี้ผมได้ข้อมูลและแนวคิด,ข้อเสนอแนะ,ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่จากผู้นำและพี่น้องประชาชนจำนวนมากรวมถึงผมได้นำข่าวสารข้อมูลและสิ่งที่ืต้องการให้พี่น้องช่วยกันดำเนินการ เช่น การป้องกันตนเองจากอาชญากรรม,การแจ้งข่าวสารข้อมูลการกระทำผิดของคนร้าย เป็นต้น แจ้งแก่พี่น้องไปในตัวอีกส่วนหนึ่งด้วย

ผมอยู่ร่วมพบปะปรึกษาหารือกับพี่น้องจนถึงเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.จึงเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอื่นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น