วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การประชุมสัมมนาคณะกรรมการ กต.ตร. (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้มีเรื่องมาเรียนให้ทราบเรื่อง ๑ นั่นก็คือการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจ (อ.ก.ต.ช.) และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)จังหวัดและ กต.ตร.สถานีตำรวจซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ครับ ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาระหว่าง อ.ก.ต.ช.ด้านการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกับ กต.ตร.จังหวัด และ กต.ตร.สถานีตำรวจ ๘ จังหวัดภาคเหนือโดยมีการประชุมสัมมนาจำนวน ๒ แห่งด้วยกันคือที่หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและโรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,ปัญหา,ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

การประชุมสัมมนานั้นที่โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย,รองผู้บัญชาการตำรวจภููธรภาค ๕ จำนวน ๒ คน,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ จำนวน ๘ คน,กต.ตร.จังหวัด(ภาคประชาชน) จำนวน ๘ คน,ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจจำนวน ๑๕๓ คน,หัวหน้าสถานีตำรวจจำนวน ๑๕๓ คน,เลขานุการ กต.ตร.สถานีตำรวจจำนวน ๑๕๓ คน,กต.ตร.ภาคประชาชนจำนวน ๓๑ คน,อ.ก.ต.ช.จำนวน ๑๙ คน รวม ๕๒๘ คน

ในส่วนของการประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อ.ก.ต.ช.จำนวน ๑๒ คน,จนท.สำนักงาน ก.ต.ช.จำนวน ๗ คน,สื่อมวลชนท้องถิ่นจำนวน ๑๐ คน,กลุ่มสมาคมธุรกิจจำนวน ๑๐ คน,สถาบันการศึกษาจำนวน ๑๐ คน,สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน,อปพร.,นักศึกษา,กลุ่มประชาชนในพื้นที่จำนวน ๔๗๐ คน รวม ๕๑๙ คน

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมที่โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทซึ่งผมจะติดตามเรื่องราวรายละเอียดของการประชุมครั้งนี้มานำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น