วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืิองพาน (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.ผมเข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองพาน ณ ที่ทำการกำนันตำบลเมืองพาน โดยนายทศพล ยุทธศิลป์กุล ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง) อำเภอพาน เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลเมืองพานซึ่งมีทั้งสิ้น ๒๕ หมู่บ้าน


การประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. ประธานแจ้งแนวทางการจัดตั้งสถานีบำบัดทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายซึ่งมีกรอบภารกิจดังนี้
๑) รับฟังปัญหาและนำความเดือดร้อนของราษฎรแจ้งแก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขหรือช่วยเหลือ
๒. ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาททางอาญา ที่ดิน และอื่นๆ
๓. การให้ความช่วยหลือเพื่อบรรเทาสาธารณภัย
๔. การบริการประชาชน
๕. การอำนวยความเป็นธรรมแก่ราษฎรในเรื่องอื่นๆ
โดย ศูนย์บำบัดทุกข์นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดให้จัดทำขึ้นทุกตำบลโดยในส่วน ของตำบลเมืองพานนั้นประธานแจ้งว่านายอำเ้ภอพานให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภาย ในสัปดาห์นี้เพื่อจะรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและทำการเปิดด้วยตนเอง ต่อไป๒. การรายงานปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะของกำนันและผู้ใหญ่บ้านเรียงลำดับตามหมู่บ้าน
๓. ข้อเสนอแนะหรือการตอบปัญหาของประธานและตำรวจ ซึ่งมีผู้เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานดำเนินกา่รอยู่ ๒ เรื่องประกอบด้วยการปฏิบัติในช่วงเทศกาลลอยกระทงและการขอให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจเข้มงวดกวดขันผู้ขับขี่รถบรรทุกนักเรียนเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิด อันตรายขึ้นได้จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นนั้นผมได้แจ้งถึงการดำเนินการของตำรวจให้ที่ประชุมทราบดังนี้
๑. มาตรการช่วงเทศกาลลอยกระทง ได้นำเสนอประกาศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน

๑. ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ควรต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรตามมาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. 1ย. อย่างเคร่งครัด (หมวกนิรภัย,มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย,เมาสุรา,ไม่มีใบอนุญาตขับขี่,ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย,ขับรถเร็ว,ขับรถย้อนศร) โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบก
๒. ผู้เดินเท้าควรข้ามถนนโดยใช้สะพานลอย หรือทางข้าม หรือที่ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้ความสะดวก

ประชาชนทั่วไป

๑. ห้ามจุดดอกไม้เพลิง หรือเล่นลูกปา หรือขว้างสายรุ้งโดยเด็ดขาด และให้งดเว้นการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดที่มีขนาดใหญ่ เพราะนอกจากเสียงดังเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแล้ว อาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนรวมได้
๒.ร้านค้าดอกไม้เพลิงที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ทำการค้าหรือจำหน่ายได้เฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตให้ค้า ซึ่งดอกไม้เพลิงตามแบบ ป.๕ และจะต้องค้าหรือจำหน่ายดอกไม้เพลิงได้เฉพาะภายในเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ของแต่ละวันเท่านั้น
๓. การปล่อยโคมลอย / โคมไฟ ต้องระมัดระวังในการปล่อย โดยเฉพาะเวลาการเดินทางของอากาศยาน(เครื่องบิน) ในห้วงระหว่างเวลา 06.00 น. 22.00 น. ทุกวัน
๔. ประชาชนที่ไปลอยกระทงหรือเที่ยวงาน ไม่ควรดื่มสุราจนมึนเมาไม่สามารถครองสติได้ เพราะอาจจะประสบอุบัติเหตุได้โดยง่าย
๕. ให้ระมัดระวังพวกมิจฉาชีพที่ถือโอกาสประทุษร้ายต่อทรัพย์ และไม่ควรประดับของมีค่าในวันดังกล่าว
๖. อย่าเบียดเสียดยัดเยียดกันบนแพหรือท่าเทียบเรือ เพราะอาจจะทำให้พลิกคว่ำเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตได้
๘. ควรไปลอยกระทงยังสถานที่ ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลให้ความปลอดภัย
๙. ผู้ปกครองควรกำชับเด็กให้ระมัดระวังผู้ที่จะหลอกลวงไปในทางมิชอบ และไม่ควรให้เด็กประดับของมีค่าหรือไปท่องเที่ยวตามลำพัง
๑๐. ผู้ปกครองควรจัดทำบัตรหรือสิ่งอื่นใดให้ปรากฏชื่อเด็ก บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กเพื่อสะดวกในการติดตามผู้ปกครองหรือนำเด็กไปส่งผู้ปกครองในกรณีเด็กพลัดหลง

ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจภูธรทุกท้องที่ในจังหวัดชียงรายวางมาตรการในการให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนในวันดังกล่าวอีกส่วนหนึ่งแล้ว

ในส่วนของการดำเนินการกรณีรถยนต์รับส่งนักเรียน ผมได้แจ้งว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของเราได้ใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้องมาโดยตลอดเพื่อความปลอดภัยของทุกคน แต่ก็จะได้กำชับการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง

เลิกประชุมเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.จากนั้นพวกเรารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น