วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

สวัสดีทุกท่านครับ

วันนี้วันพฤหัสบดี แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีขาล รัตนโกสินทรศก ๒๒๙ ตรงกับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่้งอีกไม่กี่เพลาก็จะถึงเทศกาลสำคัญประจำปี ๒๕๕๓ กันแล้วนั่นก็คือ "เทศกาลลอยกระทง" ที่หลายที่หลายแห่งจะมีการจัดงาน จัดกิจกรรม หรือการละเล่นต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลนี้อย่างครึ้นเครง รวมทั้งหลายๆ ท่านก็รอคอยการมาถึงอย่างใจจดใจจ่อ


และก็จะเหมือนกับทุกๆ ปีที่ผ่านมาที่เทศกาลนี้แทบทุกแห่งจะจัดให้มีการเฉลิมฉลองและงานรื่นเริงตามแบบประเพณีอันดีงาม ประกอบกับมัีกมีการปล่อยโคมลอย จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟหรืออื่นๆ ตามแบบประเพณีและช่วงเวลาของแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้ีเกิดสาธารณภัยต่างๆ ได้ง่าย เช่น อัคคีภัยอันเกิดจากการเล่นพลุ ประทัดฯ หรือภัยจากอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากการที่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ มีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น และรวมถึงภัยที่เกิดยจากการจราจรทางน้ำซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นส่วนราชการต่างๆ จึงได้ออกมาตรการรวมถึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการหรือคำแนะนำนั้นๆ ขึ้นทุกปี

เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและเป็นการประชาสัมพันธ์มายัีงพี่น้องล่วงหน้าในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ วัีนนี้ผมจึงขออนุญาตนำหนังสือจังหวัดเชียงรายมาแจ้งให้ทราบกันหน่อย โดยจังหวัดเชียงรายมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชร ๐๐๓๔/๓๐๕๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แจ้งไปยังตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการในเทศกาลลอยกระทงดังนี้

๑. ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดงานเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลลอยกระทงในแต่ละพื้นที่และมีการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง การละเล่นตามประเพณีเผาเทียนเล่นไฟให้มีการเตรียมการป้องกันและระมัดระวังเพื่อมิให้ิเกิดอันตรายแก่ประชาชนโดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๒. เข้มงวดกวดขันการจำหน่าย การประกอบ การสั่งนำเข้าหรือการค้าดอกไม้เพลิงที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งให้มีการตรวจตรา/ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บ สถานที่จำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๓. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจตราเส้นทางสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำหรือบริเวณพื้นที่ริมตลิ่ง สถานที่ริมน้ำ บริเวณสำหรับประชาชนลงลอยกระทง ตรวจสอบความมั่นคงของท่าเทียบเรือ ความปลอดภัยของเรือโดยสาร ตลอดจนการทำเครื่องหมายเขตน้ำลึก/เขตอันตรายในบริเวณลำน้ำในแม่น้ำ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและประชา่สัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
๔. สนับสนุนบุคลากรร่วมกับผู้อำนวยการท้องถิ่้นว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบสื่อสารหลักให้พร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที รวมทั้งสนับสนุนการตั้งจุดตรวจร่วมในพื้นที่ตามเส้นทางสายหลัก สายรอง และสายทางอื่นๆ ที่จำเป็น
๕. จัดระเบียบเส้นทางคมนาคมทางบกและทางน้ำ รวมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันอาชญากรรม การทะเลาะวิวาทในพื้นที่ที่มีผู้ไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงเป็นจำนวนมาก
๖. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตรายที่เกิดจากการเล่นพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง รวมถึงบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อเป็นการป้องปรามและให้ประชาชนเกิดความตระหนักในอุึบัติภัยที่อาจเ้กิดขึ้นในช่วงเทศกาลนี้
๗. ให้มีการตั้งจุดตรวจร่วม เข้มงวดมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อการป้องปรามในการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่้น สวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ การไม่ขับขี่ยานพาหนะขณะเมาสุราหรือเสพสิ่งเสพติดของมึนเมาทุกชนิด และการปฏิบัติตนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ฯลฯ

ครับ นั่นก็คือหนังสือของจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ นี้ซึ่งในส่วนของ สภ.พานจะดำเนินการตามหนังสือนี้อย่างเคร่งครัดและจริงจัง

อนึ่ง ผมขออนุญาตนำตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเล่น จำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงมาแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งดังนี้ครับ

๑. เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้แจ้งผู้ประสงค์จะจำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่คือนายอำเภอพานให้ถูกต้องก่อน ซึ่งการลักลอบจำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน และเครื่องกระสุน พ.ศ. ๒๔๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๑๙ ข้อ ๙ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
๒ ร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด ให้จำหน่ายเฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต และจะต้องจำหน่ายในช่วงเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.เท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๑๙ ข้อ ๑๑ ซึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท รวมทั้งมิให้จำหน่ายแก่เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีด้วย
สำหรับพี่น้องประชาชนผู้เล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด จะต้องอยู่ในขอบเขตที่สมควร และเหมาะสมสอดคล้องกับประเพณีอันดีงามของไทย โดยขอให้งดเว้นการเล่นที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย เช่น การเล่นในย่านชุมชน การโยนใส่กัน และการเล่นที่ก่อให้เกิดเสียงดังทำให้ประชาชนแตกตื่นและเดือดร้อนรำคาญ หรือในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ผู้เล่นอาจจะมีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งด้วย โดยในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สภ.พานจะดำเนินการตรวจสอบ กวดขัน การจำหน่ายรวมถึงการเล่นนี้อย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น